Werkgeversaansprakelijkheid

De wet zegt dat u als werkgever aansprakelijk bent voor een onrechtmatige daad die door uw personeelslid is toegebracht aan een derde. Deze werkgeversaansprakelijkheid gaat zo ver dat u als werkgever de opgelopen schade bijna nooit op uw werknemer mag verhalen. De werkgeversaansprakelijkheid geldt zelfs, onder voorwaarden, als u een personeelslid van een ander bedrijf heeft ingehuurd.

Slechts als uw werknemer de schade opzettelijk en met bewuste roekeloosheid heeft toegebracht, is er géén sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Aan uw bewijslast als werkgever worden hoge eisen gesteld. Voor een werknemer is het echter vaak voldoende om aan te geven dat hij schade heeft opgelopen tijdens zijn werk.


Goed werkgever

U moet zich, uit hoofde van de wet, gedragen als een goed werkgever. Als werkgever bent u aansprakelijk voor de gevolgen van arbeidsongevallen die verband houden met de door u opgedragen werkzaamheden. U bent aansprakelijk indien de werkzaamheden plaatsvinden binnen de werkomgeving van uw werknemer, en binnen de uren die benodigd zijn voor zijn werkzaamheden. Normaal gesproken valt het woon-werkverkeer buiten de werkgeversaansprakelijkheid. Er zijn echter uitzonderingen. Bij sommige beroepen (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger) is het splitsen van werk- en woon-werkverkeer haast ondoenlijk: als werkgever bent u altijd aansprakelijk voor het letsel dat de werknemer overkomt.


Werkomgeving

Als werkgever dient u zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Dit gaat zo ver dat u als werkgever aansprakelijk bent voor bijvoorbeeld schade aan kleding van een werknemer als gevolg van een te ruw bureaublad. U dient als werkgever te zorgen voor veilig gereedschap. Ook beroepsziekten als RSI en bijvoorbeeld de beruchte schildersziekte kunnen u als werkgever worden aangerekend. Bovendien bent u als werkgever aansprakelijk voor schade die ontstaat tussen werknemers onderling.